Duurzame aanpak

Hager gaat al vanaf 2007 een commitment aan om maatregelen in het kader van duurzaamheid pro-actief door te voeren.

Duur­zaam­heid bij Hager: E3

Samen voor een betere wereld

De Ha­ger Group heeft haar vi­sie op duur­za­me ont­wik­ke­ling ver­taald naar een struc­tu­re­le be­na­de­ring on­der de naam E3. Dat staat voor:

Ethics - hoe we onze sociale verantwoordelijkheid nemen
Environment - hoe we omgaan met onze planeet en streven naar een minimale ecologische voetafdruk
Energy - wat we doen in de ontwikkeling van slimme, energie-efficiënte oplossingen

Het E3-concept staat voor onze vi­sie op duur­zaam­heid en duur­za­me ont­wik­ke­ling. Van lo­kaal tot in­ter­na­ti­o­naal: we ont­plooi­en al­ler­lei ­ini­ti­a­tie­ven zo­dat ook wij - sa­men met al onze col­le­ga's en klan­ten - kun­nen bij­dra­gen aan een be­te­re we­reld.

Meer info over E3: zie website Hager Group

Duurzaamheid bij de Hager Group: E3

e drie E’s van onze E3-vi­sie staan voor Ethics, En­vi­ron­ment en Ener­gy. Voor elk van deze pij­lers is een be­leid uit­ge­werkt, waar je uit­ge­brei­de in­for­ma­tie over vindt op de web­si­te van Ha­ger Group.

Recycling van materialen: WEEE

Aan het einde van hun levensduur nemen wij onze producten terug via de elektrotechnische groothandel, om ze de onderdelen te scheiden en zo veel mogelijk te hergebruiken.

Duurzaamheidscertificaten en rapporten

In onze e-ca­ta­lo­gus vind je de Pro­duct En­vi­ron­men­tal Pro­fi­les. Voor on­der meer ver­kla­rin­gen en rap­por­ten over REACH, RoHS en Uni­ted Na­ti­ons Glo­bal Com­pact, kijk je bij de down­lo­ads.

United Nations Global Compact

Jaarlijks leggen we verantwoording af door middel van een rapport. Ieder jaar wordt het nieuwe rapport van Hager gepubliceerd op de website van United Nations Global Compact. Het rapport met tekst en veel fotomateriaal geeft een impressie van de activiteiten die Hager onderneemt op het gebied van duurzaamheid in de breedste zin van het woord.